»вановден - 7 януари

»вановден. Ќа този ден имен ден празнуват:
»ван, …оан, »во, …оана, …олина, »ванка, »вана, »вона, »ванина, »ва, ¬анко, ¬аньо, ¬ан€, ¬анина, ∆ан, ∆ана, »вайло, »вайла, …овко, …овка, яна, »велин, »велина,  ало€н, …ото, …оанка, ƒеан.